ឧបករណ៍ធ្វើតេស្ត

40X显微镜
100X 显微镜
TESA 电子测量仪器
金相组织测仪

មីក្រូទស្សន៍ ៤០x

មីក្រូទស្សន៍ ១០០ គុណ

ឧបករណ៍វាស់អេឡិចត្រូនិច TESA

អ្នកវាស់រចនាសម្ព័ន្ធលោហធាតុ

0.1um三针仪
0.2um三针仪
压碎试验机
盐雾试验设备

ឧបករណ៍ចាក់ម្ជុល ០,១ អ៊ុំ

ឧបករណ៍ចាក់ម្ជុល ០,២um ចំនួន ៣

ម៉ាស៊ីនកំទេច

ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តបាញ់ទឹកអំបិល

硬度计
圆度仪
振动仪

អ្នកសាកល្បងភាពរឹង

ម៉ែត្រជុំ

ឧបករណ៍ចាប់រំញ័រ